PUI háttér
HU EN
Profizmus
Precizitás
Partnerség

A FIZETÉSI MEGHAGYÁS ÚJ SZABÁLYOZÁSA

A fizetési meghagyás (továbbiakban: FMH) egy olyan nem peres eljárás, amely elsősorban arra szolgál, hogy az adóst közokirat formájában felszólítsuk lejárt, összegszerűen meghatározott pénzkövetelés megfizetésre. Egymillió forintértéket meg nem haladó pénzkövetelés azonban csak fizetési meghagyás útján érvényesíthető.

Eljárás lényege, hogy a bíróság nem folytat le bizonyítást - amennyiben a kérelem a formai előírásoknak megfelel - a bíróság kibocsátja a meghagyást. Ez időben sokkal rövidebb, mint a peres eljárás.

A kötelezett amennyiben vitatja azt a tényt, hogy a jogosultnak tartozik, vagy a meghagyásban szereplő összeg mértékével nem ért egyet, akkor ellentmondással élhet a meghagyás kézbesítésétől számított 15 napon belül. Az ellentmondással az eljárás automatikusan peres eljárássá alakul át.

A Bíróságok nagyszámú ügyforgalmára tekintettel, a gyorsabb érdekérvényesítési rendszer iránti igény egyaránt megfogalmazódott a jogalkotók, jogalkalmazók, és a civil emberek körében is. A 2009. évi L. törvény megalkotásánál tehát a jogbiztonság fokozása volt a cél, ami egy központosított rendszer léthozásával gyökeresen átalakítja a korábbi rendszert: a fizetési meghagyásos eljárásról szóló törvény bevezetésével 2010. június 1-jétől a bíróságok helyett a közjegyzők folytatják le a fizetési meghagyásos eljárásokat.

Az FMH iránti kérelmeket a közjegyzők között egyenlő arányban, érkezés sorrendjében, egyenként osztja szét a MOKK (Magyar Országos Közjegyzői Kamara), mely országosan egységes számítástechnikai rendszer segítségével, elektronikusan és automatikusan végzi majd a fizetési meghagyás kibocsátását akár már 5–15 nap alatt.

Az FMH iránti kérelem benyújtására vonatkozó szabályok is jelentősen megváltoztak. A kérelmet a MOKK honlapjáról letölthető elektronikus űrlapon kell benyújtani, melyhez nem lehet mellékleteket csatolni. Az űrlap tartalmaz egy, „ A jogosult technikai, azonosítója” elnevezésű mezőt. Ez az azonosító, végigkíséri az ügyet, minden keletkező iraton feltűntetésre kerül. Az űrlapot géppel, nyomtatott betűkkel valamint csak arab számokat alkalmazva lehet kitölteni az útmutató szerint, mely tartalmazza azon kódok listáját is, amit a kérelemben fel kell tüntetni. Az űrlapon számos új lehetőség adódik, pl. ha a kérelmező szeretné, hogy a meghagyást ne a posta hanem a végrehajtó kézbesítse a kötelezetnek, az eljárási illetéken felül plusz kötelezettenkénti 7500 Ft (az önálló bírósági végrehajtó díja) ellenében mód nyílik erre is.

Papír alapú űrlapot kizárólag természetes személy, jogi személyiséggel nem rendelkező jogalany nyújthat be, abban az esetben, ha nem rendelkezik ügyvéddel, jogtanácsossal. Természetes személy szóban is eljárhat, amennyiben kérelmét előadja közjegyző előtt. 2011. július 1-jétől a Bt., Kkt., Egyéni cég és a Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe csak elektronikus formában terjesztheti elő kérelmét.

Elektronikus formában adhat csak be kérelmet a jogi személy, valamint jogi képviselővel rendelkező személy, ellenkező esetben a kérelemnek figyelmeztetés nélküli elutasítást vonja maga után. Egy kivétel van e szabály alól: ha a természetes személy kérelme mellett költségkedvezményt is előterjeszt, ebben az esetben a kérelmét papír alapon is beszolgáltathatja.

A kérelmet alá kell írni, on-line beküldés esetén pedig minősített időbélyegzővel és aláírással kell ellátni. Az űrlap szabályszerű kitöltése, valamint az eljárási díj megfizetése után fogadja el a kérelmet a rendszer. Amennyiben a közjegyző hiánypótlásra hív fel újra kitöltött űrlapot kell benyújtani. A díj megfizetésére a K&H Bank Zrt. internetes rendszerén keresztül nyílik lehetőség.

A FMH elektronikus rendszerben történő feldolgozása, nem Magyarországon került bevezetésre elsőként a világon, Ausztriában és Németországban, valamint Szlovéniában is e-FMH rendszer működik. Az elektronikus rendszer igénybevétele ma már (a mindennapi élet illetve a munka során) szinte elengedhetetlen követelménye a felgyorsult világunknak.

A fizetési meghagyásos eljárásnak a bórságoktól a közjegyzőkhöz való áttételének előnye, hogy rendkívüli módon felgyorsíthatja az ügyintézés idejét, valamint közrejátszik a bíróságok tehermentesítésében. Az új rendszer – előbb említett jótékony hatásának köszönhetően - fokozhatja az üzleti élet biztonságát, megfékezheti a körbetartozások további elharapózását, hisz a vállalkozások sokkal rövidebb idő alatt juthatnak a pénzükhöz, mert ami eddig a bíróságoknak hónapokig, esetenként egy évig is eltartott, azt most a közjegyzők napok alatt elintézik majd. Így remélhetőleg a magánszemélyek is inkább választják kintlévőségeik behajtásának ezen törvényes útját a jövőben

dr. Németh Kitti